Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Pacov, Jatecká
MŠ Pacov

Charakteristika školy

Vznik mateřské školy se datuje od 1. června 1984. Nejdříve byly otevřeny 2 třídy v hlavní budově a ihned v tomto roce byla zahájena výstavba přilehlého pavilonu, kde se nacházely jesle. Tento pavilon byl otevřen v srpnu 1986. Budovy jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou. Nachází se zde skladové místnosti, prádelna a sušárna s mandlem, kuchyně se zásobováním, úklidové místnosti a kanceláře.

Kancelář ředitelky je v poschoďové budově. Zde je v pronájmu i ambulantní logopedická poradna, která je k dispozici nejen dětem z naší MŠ, ale i pro širokou veřejnost.

MŠ má 2 třídy. Kapacita je 56 dětí.
Budovy prošly v průběhu let mnoha opravami. V roce 2011 byly opraveny umývárny v hlavní budově a obě budovy byly vymalovány. V roce 2012 proběhla výměna oken na hlavní budově, v roce 2014 byly vyměněny zbývající okna a dveře na druhé budově, v roce 2015 byla provedena oprava střechy a zateplení celého objektu a to vše bylo financováno zřizovatelem. Budovy splňují všechny bezpečnostní a hygienické normy a průběžně jsou odstraňovány vady, které nastanou. Veškeré vybavení školy je hygienicky nezávadné, estetické a odpovídá počtu dětí. Ve třídách byl zakoupen nový nábytek.

Vnitřní prostory školy jsou uspořádány s ohledem na kapacitu dětí. Obě třídy jsou pohledově rozděleny na dvě části. Ke třídám přísluší šatny, umývárny společně s toaletami a kuchyňky, které slouží jako přípravny jídel. V hernách jsou vytvořeny hrací koutky, které děti využívají ke skupinovým či individuálním hrám a skýtají rovněž určitý prostor pro relaxaci a soukromí dětí. Tyto hrací koutky jsme vytvořili pomocí nového vybavení a doplňků, prostorové řešení třídy a herny nám umožňuje volit i jiné řešení a koutky často měnit. Na výzdobě prostředí MŠ se v určitém rozsahu podílejí i děti svými výtvarnými pracemi.

K MŠ náleží též přiléhající zahrada. Zahrada má dostatečné vybavení odpovídající potřebám dnešní doby. Má 4 krytá pískoviště, zahradní domek na hračky, altán pro děti a pružinové houpačky, dřevěná sestava, tabule na kreslení v přírodě, lanové hnízdečko. Finance zajistil zřizovatel MŠ. Uprostřed zahrady zůstal zachován prostor pro hraní s míčem. Prostor je dostatečný pro kapacitu dětí. Do budoucna se musí zahrada vybavit vhodným nábytkem pro sezení nejen dospělých, ale i dětí. Zatím není vybudováno odpovídající místo, kde by děti mohly mít sezení pro celou třídu (vzdělávání na čerstvém vzduchu, svačiny,…). Dvě velká pískoviště má naše MŠ, jedno má v pronájmu CMŠ a zbývající pískoviště se plánuje do budoucna předělat na mlhoviště pro všechny děti. Na zahradě je domek na hračky, každá třída zde má rozděleny pomůcky a hračky odpovídající věku dětí na třídách.

Poloha MŠ byla důležitým východiskem při zpracování ŠVP. Jedná se o klidnou část města na okraji sídliště. V blízkosti jsou pole a louky, nedaleko je i hřiště. Při delších vycházkách do okolí zavítáme s dětmi často do přírody. Za prioritu považujeme skutečnost, že tato poloha umožňuje každodenní pobyt dětí v těsném vztahu s přírodou a otevírá tak další možnosti, jak zprostředkovat dětem témata spojená s ročními obdobími.

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ – tj. ve všech činnostech a situacích. Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi používáme metody, které vedou děti k aktivitě, experimentování, hledání, k přemýšlení a formulování vlastních názorů a ke zdravému sebevědomí. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tématických celků, které na sebe navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávané neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme

 • Uvolňování hravých činností směrem k dětem – přizpůsobeny režimové činnosti.
 • Tvořivost dětí ve všech oblastech – aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga.
 • Odbourávání přenosu informací, nadbytečných faktů, direktivního přístupu pedagoga k dětem, zaměření na prožitkové poznávání.
 • Vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem.
 • Tematické plánování, včetně zpracování situačních momentů, reakce na zájmy, potřeby, vědomosti dětí, včetně stanovení dominantních oblastí rozvoje osobnosti.
 • Využívání námětů ročních období v průběhu práce s dětmi po celý rok.
 • Plánujeme vytvářet různorodé hrací koutky, a tím umožnit dětem výběr činností podle zájmu a potřeb dětí ve skupinách, individuálně i v kolektivu.

Obvyklý denní program

a) Spontánní hry a ranní cvičení – uplatňované při příchodu do MŠ a v odpoledních hodinách – prostor pro individuální péči 6.15 – 8.45, Přesnídávka 8.45 – 9.00

b) Řízené činnosti – komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti 9.00 – 9.45

c) Pohybové aktivity – jsou dětem umožňovány během celého dne (ve třídě během her i v rámci didakticky zacílených činností, při pobytu venku – na zahradě, na hřišti, v přírodě) 9.45 – 11.45 (pobyt venku), Oběd 11.45 – 12.15

d) Odpočinek, spánek – podle individuálních potřeb dětí

 • 12.15 – 14.15 (odpolední odpočinek)
 • 14.15 – 14.30 (svačina)
 • 14.30 – 16.30 (spontánní činnosti)

Program je flexibilní na třídách, přizpůsobuje se roznášení jídel na jednotlivé třídy. Přesný režim dne je rozepsán v TVP na třídách.

Ranní kruh

Prvním společným setkáním celé dětské skupiny během dne bývá ranní kruh. Jeho cílem je vést děti k tomu, aby pochopily, co je ten den čeká, co budou dělat, z jakých činností si mohou vybírat. Ranní kruh dává dětem příležitost říci si navzájem, co je nového doma a kolem nich. Probíhá v duchu pospolitosti a důvěrné atmosféře, stmeluje dětskou skupinu – „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky príma, jsme tu všichni kamarádi, co se mají stále rádi.“

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí.

Druhy a formy činností

a) činnosti spontánní
b) činnosti řízené
c) činnosti skupinové
d) činnosti individuální
e) relaxační a odpočinkové
f) didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interakčním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

Hlavní výchovně vzdělávací činností je tvořivá hra, umožňující dítěti vlastní aktivitu a seberealizaci.

Podporujeme pohybové aktivity

 • preferujeme rychlé střídání různých pohybových aktivit
 • motivace napodobováním, hrou, zpěvem
 • využíváme možnosti propojit myšlení s konkrétním pohybem, uplatňujeme cvičení všeobecně rozvíjejícího charakteru založené na dětské hře (házení, kopání, honičky – využití školní zahrady)
 • pohyb ve vodě (plavecký výcvik)
 • tématické vycházky (přiměřená zátěž)

Rozvíjíme sociální dovednosti

v sociálních hrách – kde je přítomen jeden z nejdůležitějších prvků ve výchově – prožitek – děti získávají přiměřené sebevědomí, schopnost naslouchat druhým, přiměřeným způsobem prosadit svůj názor, ale i schopnost ovládat emoce.

Rozvíjíme dramatickou tvořivost

 • realizujeme kulturně dramatické aktivity – návštěva divadla v Pacově – dramatická představení v podání profesionálních osobností – loutkové a maňáskové představení
 • prezentace pro rodiče – Co už umíme
 • tradiční slavnosti – udržování lidových zvyků a tradic – děti jsou s nimi nejen seznamovány, ale i při samotné realizaci je společně prožívají ( např. oslava Velikonoc., Vánoce, masopust….)

I tyto činnosti tvoří součást náplně dramatické tvořivosti, neboť dětem umožňují nejen hluboký emotivní prožitek, ale obohacují i jejich vědomosti z mnoha oblastí lidské činnosti.

Nabízíme

Kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy

Organizujeme

 • Oslavy narozenin a svátků dětí
 • Setkání s Mikulášem
 • Vánoce v MŠ
 • Maškarní karneval
 • Velikonoční oslava jara
 • Oslava Dne dětí
 • Maminkám
 • Dílny pro děti a rodiče
 • Návštěva divadla v Pacově
 • Školní výlet
 • Rozloučení s předškoláky
 • Plavání

Zařazujeme

 • Pravidelné tématické vycházky do okolí města
 • Návštěvy ZŠ
 • Účast na akcích pořádaných ZŠ
 • Účast na akcích pořádaných městem Pacov (programy nejen pro děti, ale i pro rodiče)

Povinností všech pedagogů je pravidelně zařazovat všechny funkční gramotnosti do běžné vzdělávací práce a to formou frontálních, skupinových, individuálních a individualizovaných činností. K naplnění lze použít mimo každodenně prolínajících se činností vycházejících ze vzdělávacích oblastí také různorodě orientovaných projektových dnů, projektů a dílen.

Předčtenářská gramotnost
Předmatematická gramotnost
Přírodovědná gramotnost
Sociální gramotnost
Informační gramotnost

Vzdělávacích cílů naší školy chceme dosahovat realizací vzdělávání na principech programu Začít spolu., který poskytuje podmínky, které umožňují optimální rozvoj dětí v nestresujícím a bezpečném prostředí. Na zdravém vývoji se významnou měrou podílí individualizované výchovně-vzdělávací postupy, které učitelky důsledně uplatňují (respektování osobního tempa, respektování počtu opakované zvolené činnosti dítětem), stejně tak jako metodika integrovaného učení hrou realizovaná prostřednictvím tematických projektů a kooperativních metod práce v podnětném prostředí třídy, v němž jsou děti v roli aktivních tvůrců poznání.
Velký důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti, vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti, rozvíjení schopností znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování.  Práce v programu klade a vyžaduje vysoce citlivý a maximálně odpovědný přístup učitelek. Učitelky jsou iniciátory předávání nadšení pro poznávání, zjišťování a celostní učení. Snaží se o vytváření vhodného psychického prostředí s respektem a tolerancí a jejich cílem je přejít do role pozorovatele, činnosti přenechat v rukou dětí a pozorovat jak se které projeví, jak se mu daří realizovat úkoly plánovaných činností. Učitelka tak  záměrně vede děti k samostatnosti ve všech formách procesu v učení, její role dostává jinou kvalitu. Vkládá do rukou dětem důvěru v jejich schopnosti učit se a rozvíjet. Spolu s vloženou důvěrou však očekává odpovědnost za samostatně zvolené jednání a aktivity. Dbá na to, aby se děti cítily po všech stránkách v pohodě, aby měly dostatek podnětů k učení a radost z něho. Posiluje sebevědomí dětí a důvěru ve vlastní schopnosti.

Doplňující programy, aktivity a akce

 

Předplavecký výcvik

Jedenkrát ročně deset lekcí v bazénu Pelhřimov. Pro budoucí školáky. Rodiče platí pouze cestu, kurz plavání financuje zřizovatel.

Lyžařský výcvik

Týdenní lyžařský výcvik na Monínci (Sedlec). Ráno děti odjíždí přistaveným autobusem na Monínec, kde probíhá dopolední výcvik s pauzou na svačinku. Do školky se vracíme na oběd cca kolem 13:00 hod.

Logopedická prevence

Logopedická prevence probíhá formou logopedických chvilek, skupinové i individuální práce.
Důraz je kladen především na rozvoj sluchové percepce! Náplní jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj kognitivních schopností, procvičování jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové aktivity, sluchové hry, rytmizace slov, hry s rýmy apod.
1x ročně v naší MŠ provede odbornou logopedickou depistáž paní Mgr. Kociánová (klinická logopedka, která má ambulanci pronajatou v naší MŠ) s doporučením pro rodiče a učitelky MŠ. Následná práce probíhá na základě doporučení. Jednodušší vady se snažíme napravit v rámci logopedické prevence v MŠ. Těžší vady jsou delegovány do odborné péče ke klinickému logopedovi.

Náplň vzdělávací práce

 • dechová a artikulační cvičení, procvičování mluvidel, jazyka, patra,…
 • rozvoj sluchové a zrakové percepce
 • rozvoj kognitivních schopností
 • procvičování hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky
 • pracovní a grafomotorické listy – samostatná práce
 • správný úchop psacího náčiní, odlehčené držení tužky, uvolňovací cviky ruky
 • nácvik svého podpisu ( tiskacím písmem )
 • hudebně-pohybové hry, tanečky
 • souvislé a srozumitelné vyjadřování dětí, schopnost vést konverzaci, dialog, neskákat dospělému do řeči, vyslechnout druhého
 • rytmizace, vytleskávání slabik
 • obrázkové čtení
 • práce s rýmy
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • poznávání písmen, určování počátečního a koncového písmene slov, syntéza a analýza slov
 • rozšiřování slovní zásoby – práce s obrázkovým materiálem
 • říkanky, básničky, písničky – rozvíjení řeči a estetického vnímání dětí
 • prstové hříčky a říkanky – „Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky“ (Romana Suchá)
 • Šimonovy listy
 • práce s knihou -“Říkáme si s dětmi – Logopedické hříčky“ (Fr. Synek) – kreslení dle říkanek
 • stíratelné tabulky – grafomotorické cvičení
 • práce s tabulkami Logico Picolo

Odpolední aktivity pro předškoláky

V průběhu roku se učitelky snaží, aby se předškoláci odnaučovali spaní po obědě. Proto jsou pro děti připraveny doplňkové aktivity.  Děti si mohou na lehátku prohlížet knížky, hrát si u stolečků, vše s ohledem na ostatní.  Aktivity jsou připraveny  dle zájmů dětí (např. deskové hry, kresba, prohlížení encyklopedií).

Rozloučení se školáky

Akce dětí ve třídě předškoláků na konci školního roku, rituální pasování dětí, které odchází do základní školy – šerpou. Spojené s akcí „Noc ve školce“. Další rozloučení s předškoláky pořádá starosta města na zámku, kde děti obdrží dárkový balíček do školy. Děti zde vystupují pro veřejnost.

Karnevalové dny

V období masopustních svátků, v rámci oslav Dne dětí a při dalších příležitostech. Pořádá se ve všech třídách, zúčastní se děti všeho věku.

 

Návštěvy divadelních představení a výstav

Motivační příprava před představením, reflexe po shlédnutí představení, využití pro učení se uměním, o umění a umění.

Výstava dětských prací pro veřejnost – muzeum Pacov

Děti ze všech tříd připravují od začátku roku výtvarná dílka na určité téma, výstava se vždy koná v rámci zápisu do MŠ.

Poznávací výlety a exkurze

Exkurze a návštěvy jednotlivých tříd do ZOO, knihovny, muzeí, na hlavní nádraží ČD, poznávání historických památek města, návštěvy ZŠ v období před zápisem, spolupráce s vojskem, s hasičským sborem a další.

Celostátní projekt „Celé Česko čte dětem“

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

 • Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
 • Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
 • Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

 • Čteme dětem alespoň 20 minut denně, nejlépe v pravidelném čase. Čtení probíhá i několikrát denně. Dětem, které se nemohou soustředit, umožňujeme tiše si hrát – i při tom budou naslouchat.
 • Pravidelně si do mateřské školy zveme rodiče, prarodiče, zástupce zajímavých povolání apod., aby dětem nahlas předčítali.
 • Navázali jsme spolupráci s místní knihovnou a pravidelně ji s dětmi navštěvujeme.
  Četba je inspirací i k nejrůznějším aktivitám, zejména výtvarným, divadelním apod.
  Děti mají k dispozici poličky s vhodnými knihami.

Pro děti je velice důležitý příklad dospělých, kteří sami čtou knihy.

Četba bude rozpracována v TVP, budeme se snažit zapojovat rodiče, prarodiče. V MŠ v rámci týdenního celku máme zaměření na knihovnu, děti si samy vytváří „školkovou knihovnu“, pořádáme výstavy nejoblíbenějších dětských knih z domova.

Projekt bude probíhat na obou třídách.

Další informace a obsah vzdělávání najdete v ŠVP, které je veřejně dostupné na šatnách tříd. Rodiče mají možnost se s ním seznámit a s případnými dotazy se obracejte na učitelky na třídách.

O veškerých akcích budete informováni vždy včas na nástěnkách tříd. Prosíme rodiče, aby nástěnky četli a tak předejdeme případným nedorozuměním.

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
zataženo 18 °C 12 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 16/9 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 17/8 °C
sobota 27. 7. oblačno 20/9 °C

Svátek

Svátek má Kristýna

Zítra má svátek Jakub

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

Nejsou-li v létě hřiby, nebude v zimě sněhu.

nahoru