Organizece šk. roku 2021/22

Organizace_skolniho_roku_2021_2022_v._r.-2

Prázdninový provoz – letní prázdniny (červenec, srpen 2022)

Bude upřesněno

 

Dohoda o zajištění prázdninového provozu

Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 a Mateřská škola Pacov, Za Branou 870, se společně dohodly na spolupráci o péči dětí předškolního věku v době prázdninového období


Realizace omezeného prázdninového provozu je pomoc mateřských škol a zřizovatele zaměstnaným rodičům dětí ( v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,) Omezení provozu je možné pouze v případě, že v obci je více mateřských škol jednoho zřizovatele. V souladu § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem je objekt jedné z mateřských škol uzavřen a provoz mateřské školy je uskutečňován v objektu jiné mateřské školy při omezeném počtu otevřených tříd z důvodů provozních.

Možnost navštěvování mateřské školy se týká prázdninového volna v průběhu roku a měsíce července a srpna s tím, že pro děti přihlášené k prázdninovému provozu je k dispozici vždy jedno předškolní zařízení dle stávajícího harmonogramu:


Podzimní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny

1. Provoz zajišťuje jedna z mateřských škol, školy se každým rokem střídají.
2. Rodiče oznámí ředitelce mateřské školy, zda mají zájem o vzdělávání dítěte v době prázdnin. Ředitelka nahlásí počet přihlášených dětí na mateřské škole, která zajišťuje v daném roce provoz.
3. Pro kalendářní měsíc v němž bude omezen nebo přerušen provoz na jednotlivých pracovištích mateřské školy podle § 3 příslušné vyhlášky po dobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou částku stanovené výše úplaty podle odstavců 1 a 2 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji nejpozději 2 měsíce před omezením nebo přerušením provozu, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy
4. Vzhledem k tomu, že přerušení provozu mateřské školy v době výše jmenovaných prázdnin nepřesáhne dobu 5 dnů, úplata za vzdělávání nebude snížena.


Hlavní prázdniny

1. zajištění provozu:
• 3 týdny v červenci je otevřena jedna mateřská škola (školy se každým rokem střídají)
• 14 dní jsou uzavřeny obě MŠ
• 3 týdny v srpnu je otevřena druhá mateřská škola (školy se každým rokem střídají)
• poslední týden v srpnu jsou otevřeny obě mateřské školy, děti přihlášené k docházce navštěvují kmenovou mateřskou školu.
2. Mateřské školy nejpozději od 30. dubna poskytnou rodičům oznámení o organizaci provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu dle místních podmínek (prázdninový provoz mateřských škol podle rozpisu)
3. Děti mohou navštěvovat mateřskou školu na základě podané přihlášky, která bude k dispozici v obou mateřských školách.
4. Podání přihlášky je časově omezeno do 31. května daného roku.
5. Výše úplaty v období prázdninové docházky je stanovena dle jednotlivých vnitřních směrnic zúčastněných mateřských škol.
6. Rodiče jsou povinni respektovat provozní řády jednotlivých mateřských škol.
7. Od 1. 7. do 31. 8. probíhá prázdninový provoz v mateřských školách v prázdninovém režimu. Provozní doba mateřských škol v tomto režimu je od 6.30 – do 16.00 hodin.
8. Odhlašování dětí a změny v režimu docházky jsou plně v kompetenci mateřských škol s prázdninovým provozem.