Dohoda o zajištění prázdninového provozu

Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 a Mateřská škola Pacov, Za Branou 870, se společně dohodly na spolupráci o péči dětí předškolního věku v době prázdninového období


Realizace omezeného prázdninového provozu je pomoc mateřských škol a zřizovatele zaměstnaným rodičům dětí ( v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,) Omezení provozu je možné pouze v případě, že v obci je více mateřských škol jednoho zřizovatele. V souladu § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem je objekt jedné z mateřských škol uzavřen a provoz mateřské školy je uskutečňován v objektu jiné mateřské školy při omezeném počtu otevřených tříd z důvodů provozních.

Možnost navštěvování mateřské školy se týká prázdninového volna v průběhu roku a měsíce července a srpna s tím, že pro děti přihlášené k prázdninovému provozu je k dispozici vždy jedno předškolní zařízení dle stávajícího harmonogramu:


Podzimní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny

1. Provoz zajišťuje jedna z mateřských škol, školy se každým rokem střídají.
2. Rodiče oznámí ředitelce mateřské školy, zda mají zájem o vzdělávání dítěte v době prázdnin. Ředitelka nahlásí počet přihlášených dětí na mateřské škole, která zajišťuje v daném roce provoz.
3. Pro kalendářní měsíc v němž bude omezen nebo přerušen provoz na jednotlivých pracovištích mateřské školy podle § 3 příslušné vyhlášky po dobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou částku stanovené výše úplaty podle odstavců 1 a 2 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji nejpozději 2 měsíce před omezením nebo přerušením provozu, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy
4. Vzhledem k tomu, že přerušení provozu mateřské školy v době výše jmenovaných prázdnin nepřesáhne dobu 5 dnů, úplata za vzdělávání nebude snížena.


Hlavní prázdniny

1. zajištění provozu:
• 3 týdny v červenci je otevřena jedna mateřská škola (školy se každým rokem střídají)
• 14 dní jsou uzavřeny obě MŠ
• 3 týdny v srpnu je otevřena druhá mateřská škola (školy se každým rokem střídají)
• poslední týden v srpnu jsou otevřeny obě mateřské školy, děti přihlášené k docházce navštěvují kmenovou mateřskou školu.
2. Mateřské školy nejpozději od 30. dubna poskytnou rodičům oznámení o organizaci provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu dle místních podmínek (prázdninový provoz mateřských škol podle rozpisu)
3. Děti mohou navštěvovat mateřskou školu na základě podané přihlášky, která bude k dispozici v obou mateřských školách.
4. Podání přihlášky je časově omezeno do 31. května daného roku.
5. Výše úplaty v období prázdninové docházky je stanovena dle jednotlivých vnitřních směrnic zúčastněných mateřských škol.
6. Rodiče jsou povinni respektovat provozní řády jednotlivých mateřských škol.
7. Od 1. 7. do 31. 8. probíhá prázdninový provoz v mateřských školách v prázdninovém režimu. Provozní doba mateřských škol v tomto režimu je od 6.30 – do 16.00 hodin.
8. Odhlašování dětí a změny v režimu docházky jsou plně v kompetenci mateřských škol s prázdninovým provozem.


Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č. j.: MSMT-2939/2018-3

Dne 19. února 2018

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

  1. 3. – 15. 3. 2020

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Ve školním roce 2019/2020 zajišťuje podzimní, jarní a velikonoční prázdniny

MŠ Jatecká, Pacov.