Stravné

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu a je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úplaty.


 • Platby za školné i stravné jsou hrazeny inkasním převodem z účtů rodičů na účet mateřské školy u České spořitelny a.s.
 • V hotovosti budou vyjímečně prováděny platby pouze tam, kde nedošlo k převodu peněz z účtu.


Pro platbu školného a stravného je třeba dát svolení k inkasu na toto číslo:
100198501/0800


 • Výše úplaty za školní stravování je určena výší finančního normativu, který rozlišuje věkové strávníky 3-6 let a 7-10 let. Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,§ 4, o školním stravování)
Věková kategorie strávníků 3 – 6 letých
přesnídávka oběd svačina celodenní strava
8,- Kč 20,- Kč 6,- Kč 34,- Kč

 

 

 

Věková kategorie strávníků 7 – 10 letých – děti s odkladem šk. docházky
přesnídávka oběd svačina celodenní strava
9,- Kč 22,- Kč 6,- Kč 37,- Kč
Odhlašovaní se provádí:

 • den předem do sešitu v šatně, nezapomenout připsat od kdy do kdy
 • nebo telefonicky nejpozději do 7.30 hodin ráno

Školné


 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena zvláštním vnitřním předpisem a je platná na celý školní rok. Ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuje výši úplaty za vzdělávání a podmínky její úhrady takto:

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání

 

 • Úplata pro školní rok, tj. od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 se stanoví pro všechny děti v provozu mateřské školy takto:

 

 • děti s pravidelnou celodenní a polodenní docházkou             400,- Kč
 • dítě, které nepřijde ani jeden den v měsíci /Udržovací Poplatek/ 260,- Kč

 

 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem,

obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně (děti, které od 1. září do 31.

srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let věku a děti s odkladem)

 

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

 • Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude:
 • a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (dítě dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené)
 • c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy potvrzením od poskytovatele dávek.

Pro rozhodnutí o osvobození od úplaty předloží zákonný zástupce dítěte ředitelce

školy:

 • oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory
 • vyplněnou žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
 • potvrzení o svěření dítěte do pěstounské péče

Jakoukoli změnu zákonný zástupce dítěte nahlásí vedení školy neprodleně.

 

 • Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz na jednotlivých

pracovištích mateřské školy podle § 3 příslušné vyhlášky po dobu delší než 5

vyučovacích dnů,  stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou

stanovené výše úplaty podle odstavců 1 a 2 odpovídající rozsahu omezení nebo

přerušení provozu a zveřejní ji nejpozději 2 měsíce před omezením nebo přerušením

provozu, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení

provozu mateřské školy.

 • dítě, které bude do mateřské školy docházet alespoň jeden den v měsíci červenci nebo srpnu – zákonný zástupce zaplatí úplatu v plné výši 400,- Kč /měsíc.
 • dítě, které nebude do mateřské školy docházet ani jeden den v měsíci červenci nebo srpnu a bude řádně odhlášeno z prázdninového provozu – výše úplaty se snižuje na 0,- Kč /měsíc
 •   dítě, které nebude do mateřské školy docházet ani jeden den v měsíci červenci nebo srpnu a nebude řádně odhlášeno z prázdninového provozu – výše úplaty se snižuje na 260,- Kč /měsíc

 

Pro platbu školného a stravného je třeba dát svolení k inkasu na toto číslo:
100198501/0800