děti

 

5. 6. 2020

Vážení rodiče,

každý rok se touto dobou připravujeme na rozloučení s předškoláky a noc v MŠ. Bohužel letos nám přípravy přerušila situace a hygienická opatření okolo Covid – 19 a od těchto akcí jsme byly nuceny odstoupit. Přesto bychom se rády s předškoláky sešly a rozloučily se, byť jen na krátkou chvilku a, bohužel, bez rodičů. Ještě naposledy bychom si s dětmi popovídaly, předaly jim nějaké dárečky, děti by se vyfotily (tablo předškoláků) a my tak ukončily jejich několikaletou docházku do naší mateřské školy.

Datum je stanoven na 18. 6. 2020 od 16:00 – 17:00.

Děkujeme za účast.

 

29. 5 2020

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ v případě přerušení provozu – nouzový stav

 

Za měsíc květen 2020 vybíráme za školné  100,- Kč (všechny přihlášené děti) z důvodu přerušení provozu delšího než 14 dní.

Přerušený provoz MŠ byl ukončen k 18. 5. 2020.

V červnu bude školné 400,- Kč, dítě, které nepřijde ani jeden den v měsíci /udržovací poplatek/ 260,- Kč.

 

 

 

25. 5. 2020

Seznam přijatých dětí je na stránce „Zápis v MŠ“

 

15. 5. 2020

Opatření ředitelky MŠ Jatecká, Pacov

 

Na základě zvýšených hygienických opatření (COVID-19) je omezen provoz

MŠ od 6.15 – do 16.00 hod.

Důvod:

 • Zvýšené hygienické požadavky na dezinfikování prostor a předmětů po odpoledním odchodu dětí
 • Nemožnost vzájemně spojovat děti z různých tříd

 

 

V Pacově 15. 5. 2020

Toto opatření nabývá platnosti 18. 5. 2020

                                  

                                                                                    Bc. Libuše Marková

                                                                                    Ředitelka MŠ

 

 

 


15. 5. 2020

Děti v mateřské škole samozřejmě nebudou nosit roušky, ale žádáme rodiče, aby každého potomka přece jenom jednou či dvěma vybavili. Mohou je mít v šatnách pro případ akutního výskytu respiračního onemocnění v mateřské škole a nutnou rychlou reakci, než bude známo, zda šlo o projevy koronaviru, či ne.

 

Prosím, přečtěte si opatření ředitelky k zajištění bezpečnosti dětí v MŠ v době provozu:

 

 

Opatření v MŠ k prevenci šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „onemocnění“):

 

 1. Zaměstnanci byli proškoleni v základních informacích, doporučeních a postupech k prevenci šíření onemocnění.
 2. Používání předepsaných osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) podle vykonávané práce a OOP dýchacích cest, všemi pracovníky mateřské školy. Osoby vykonávající přímou pedagogickou činnost a které jsou v celodenním kontaktu s dětmi, nemusí používat roušku.

Ostatní zaměstnanci v provozu roušky používají. V případě používání chirurgické roušky, je tuto třeba po 2-3 hodinách měnit dle pokynů výrobce (obdobně se postupuje při používání roušky látkové – při zvlhnutí nutno vyměnit ihned).

 1. Při likvidaci jednorázových roušek je třeba zajistit vložení použité roušky do plastového (igelitového) sáčku, poté sáček vložit do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu. Při výměně látkové roušky je potřeba ji vložit do igelitového sáčku a odnést domů k vyvaření a vyžehlení. Štíty po používání je potřeba otírat desinfekcí nejméně 1x denně.
 2. Po odložení použitých/znečištěných roušek jiného charakteru – látkové roušky, šátky, látkové tunely, se musí zajistit jejich uložení do plastového sáčku, uložit sáček na vhodné určené místo mimo pobytové a stravovací prostory a předat rodičům při odchodu jejich dítěte z mateřské školy. Tzn., že dítě ráno přichází do MŠ v roušce, tu rodič uloží do igelitového sáčku do skříňky dítěte v šatně, a případně zajistí novou roušku pro dítě na cestu z MŠ.
 3. Rodiče docházejících dětí budou písemně poučeni, že k pobytu budou děti přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 4. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. V případě, že dítě jeví známky virového onemocnění, MŠ postupuje podle manuálu doporučení (č.j.: 17/20 ze dne 4. 5 2020) – telefonicky informovat rodiče a hygienickou stanici.
 5. Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny (umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek), respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. Desinfekční prostředky budou s virucidním účinkem.
 6. K osušení rukou MŠ zajistila jednorázové papírové ručníky. Koš na papírové ručníky je k dispozici v každé umývárně a na ostatních pracovištích MŠ.
 7. Děti budou používat výhradně jednorázové kapesníky a po smrkání si musí vždy umýt a vydezinfikovat ruce. Desinfekce je na každé třídě k dispozici dětem i zaměstnancům.
 8. Zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 9. Při odpočinku je nutné zajistit větrání místnosti, při prostorových možnostech lehátka umístit v rozestupech nebo střídat směr ležících dětí.
 10. Při manipulaci s prádlem musí personál používat OOP a místnost se musí řádně vyvětrat.
 11. Pobyt venku bude zařazován podle klimatických podmínek i několikrát denně.
 12. Je důležité věnovat pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem.
 13. Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor a desinfekce hygienických zařízení, důkladné čištění a desinfekce ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne. K desinfekci budou používané vhodné prostředky podle účelu použití s virucidním účinkem. Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po ukončení činnosti dětí, lze společně užívané předměty postřikem vydezinfikovat za podmínky dodržení expoziční doby dle návodu výrobce a bude zajištěna přiměřená doba před opakovaným použitím předmětů z důvodu zdravotní bezpečnosti. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt a vydezinfikovat ruce.
 14. Opatření pro společné stravování:
 • před a po servírování jídla stoly umýt a vydezinfikovat (tzn., že se stoly myjí před svačinami, před obědem i po jídle)
 • příbory si samy děti nebudou brát z hromadně a volně uložených zásobníků;
 • každé dítě před výdejem stravy si odnese talíř na své místo, učitelka rozdá dětem příbor, hygienicky uložený do jednorázového ubrousku
 • před a po výdeji stravy dodržovat pravidla umytí a dezinfekce rukou
 • použité nádobí, příbory, hrnečky apod. umývat v myčce při programu na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní. Hrnečky se umyjí během dne několikrát.
 • Učitelky i zaměstnanci kuchyně vždy při styku s jídlem použijí jednorázové rukavice.

 

 

V Pacově 12. 5. 2020                                                                    Bc. Libuše Marková

Ředitelka MŠ

 

Zaměstnanci stvrdili seznámení s dokumentem svým podpisem.


 

 

14. 5. 2020

Ve středu 13. 5. 2020 rozhodla rada města na svém zasedání o otevření mateřské školy v pondělí 18. 5. 2020.
Vážení rodiče, děkujeme všem za zaslání vyplněných dotazníků ohledně docházky vašeho dítěte.
MŠ bude otevřena za zpřísněných hygienických podmínek.
Ještě jednou všem děkujeme za spolupráci v době „koronavirové“a sledujte prosím i nadále naše webové stránky.

Nezapomeňte prosím, v pondělí přinést čestné prohlášení, případně vyplnit a podepsat na místě. Dále prosím o podpis, že jste byli seznámeni s manuálem provozu v MŠ. Vše bude připravené u vchodu. Děkuji.

Aktuálně – otevření provozu MŠ

Provoz MŠ do konce roku 2019-2020 – manuál provozu

 

Přihlášení dětí do konce školního roku 2019-20

 

příloha_čestné_prohlášení

 

 

Vážení rodiče,

provoz v mateřské škole bude obnoven v pondělí 18. 5. 2020.

V současné složité době, bychom potřebovali znát Vaši představu o možném přihlášení dítěte do mateřské školy v následujícím období. Prosíme Vás proto o nezávazné vyplnění přiloženého dotazníku.

 

Jen stručné shrnutí manuálu k provozu:

 1. Neshlukovat se před školkou a rodiče musí mít roušku.
 2. Bez písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění nemůžeme dítě přijmout.
 3. Do budovy mohou v jeden čas pouze 2 rodiče a 2 děti na 1 šatnu. Budeme se snažit vám vyjít vstříc a případně dojdou učitelky ze tříd ke vchodu a vyzvednou si děti, které odvedou do šaten a tříd. Uvidíme, jak tento režim bude fungovat. Víme, že budete chvátat do práce.
 4. Přivádějte a vyzvedávejte děti rychle. Při vyzvedávání budeme pravděpodobně na zahradě, v šatnách dětem pomáhejte s oblékáním, bohužel, není čas trénovat oblékání a svlékání.
 5. Nezapomeňte dát dětem dostatek oblečení na zahradu, raději budeme svlékat vrstvy, než aby jim bylo chladno.
 6. Prosíme, zvažte, zda je dítě dostatečně zdrávo, aby mohlo do kolektivu. V případě rýmy, kašle, dušnosti (nemoci dýchacích cest), v případě alergické rýmy (kdy je oslaben organismus a není dodáno potvrzení od lékaře, tzn., že o tom nevíme), ale i v případě teploty, průjmu, zvracení musíme volat rodiče a především hygienickou stanici.
 7. Provozní doba MŠ bude probíhat v běžném režimu.
 8. Docházka do MŠ v této době není povinná ani pro děti v posledním ročníku.
 9. V budově MŠ budou dodržována předepsaná přísná hygienická pravidla.
 10. Do rizikové skupiny patří především senioři, dětské skupiny a chronicky nemocní nebo osoby s oslabenou imunitou v jedné rodině. Předpokládáme, že rodiče z rizikových skupin a maminky na mateřské dovolené zváží nástup dítěte do kolektivu v MŠ.

 

 

Chápeme, že je to všechno jiné, některým to bude činit problémy při nástupu do práce. I pro nás je to nové, ale věříme, že to všichni zvládneme a děti si ještě užijí konec roku ve školce. V tomhle režimu z důvodu shromažďování neplánujeme rozloučení se školkou, ani spaní ve školce. Ale situace se stále mění, a vše může být zase jinak.

 

Vyplněný dotazník, prosím, vraťte zpět nejpozději do 11. května  2020 na e- mailovou adresu ze které vám byl odeslán (paní učitelky vám ho budou zasílat)  popř.  na adresu ms.pacov.jatecka@seznam.cz

 

V případě dotazů neváhejte zavolat –  mob.: 702020343 – řed. školy Bc. Libuše Marková

 

 

 


 

 

 

13. 3. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Dnes odpoledne, 13 . 3. 2020 na mimořádném zasedání rady města bylo rozhodnuto o přijetí mimořádných opatření  zřizovatele v souvislosti s COVID – 19.

Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání bude dočasně přerušen provoz v MŠ Pacov, Jatecká 571.

Budeme Vás průběžně informovat o vývoji stavu a ostatních organizačních věcech, včetně žádosti o ošetřovné, které vám vydá MŠ.

Děkujeme za pochopení v této složité situaci.

Bc. Libuše Marková

ředitelka MŠ

 

 

16. 3. 2020

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET

Od pondělí 16. 3. 2020 vstoupilo v platnost rozhodnutí rady města o uzavření Mateřské školy Pacov, Jatecká až do odvolání.

Rodičům dětí do věku 10 let, kterých se uvedené opatření týká, tzn. že jejich děti nemohou být v péči školského zařízení, náleží ošetřovné.

Zaměstnanec (rodič) o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy, který mu vydá škola.

Tuto žádost si můžete vyzvednout osobně v MŠ, a to na základě telefonické dohody, aby nedocházelo k hromadění více osob na jednom místě.

tel.: 702 020 343

 

Dnes  16. 3. 2020 si rodiče osobně vyzvedli žádost o ošetřovné. Kdyby ještě kdokoli potřeboval žádost v tištěné podobě pro své dítě, volejte na shora uvedený mobil. MŠ je uzavřená.

 

Paní učitelky budou pro děti připravovat pracovní listy, básničky a nápady, které budou pro určitý týden, podle měsíčních plánů ŠVP. Najdete je na stránkách jednotlivých tříd. Nejsou to domácí úkoly, které budete nosit zpátky do školky. Jsou pouze pro Vás na doma, aby jste měli možnost děti zabavit. Je pouze na Vašem rozhodnutí, zda se s dětmi do toho pustíte.

 

Prosím o trpělivost, než se to připraví a začneme fungovat v tomto režimu.

 

Přeji Vám milí rodiče, ať to v těchto časech zvládnete, na naše školkové děti a na Vás myslíme pořád a držíme palce.

Kdyby jste cokoliv potřebovali zkonzultovat s učitelkami na třídách, pište na e-mail tříd.

Ředitelka MŠ

 

V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mailovou adresu :
ms.pacov.jatecka@seznam.cz

 

 

28. 3. 2020

V MŠ proběhla desinfekce všech prostor a hraček.

Kdyby rodiče potřebovali druhý tiskopis na ošetřovné (při vystřídání rodičů), volejte na

tel.: 702 020 343

 

 

30. 3. 2020

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ v případě přerušení provozu – nouzový stav

 

Za měsíc březen 2020 vybíráme za školné  100,- Kč (všechny přihlášené děti) z důvodu přerušení provozu delšího než 14 dní.

Od dubna 2020 po celou dobu přerušení provozu nebude mateřská škola vybírat žádné školné.

Letak covid-FINAL

 

3. 4. 2020

Odkaz pro rodiče a zaměstnavatele, na kterém ČSSZ dne 2. 4. 2020 shrnuje postup pro získání ošetřovného za měsíc březen.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

 

 

8. 4. 2020

 

Inzerát konkurs MŠ Jatecká

 

 

13. 4. 2020

(informace z e-mailu ZŠ) – ZÁPIS do ZŠ

 

Veškeré informace o zápisu rodiče najdou na webových stránkách školy

 

1.) Zápis proběhne bez dětí, pouze administrativně.
2) Přihláška ke vzdělávání, zápisní list a generální souhlas bude ke stažení na webových stránkách školy www.zspacov.cz, nebo vše bude k vyzvednutí ve škole asi v polovině dubna o úředních hodinách provozu školy. (pondělí dopoledne a středa odpoledne)
3) Vyplněné tiskopisy  se  budou zpět do školy  posílat poštou.
4) Pokud chce někdo odklad pro dítě a do zápisu nebude mít potřebné dokumenty, dítě k docházce přihlásí, my ho přijmeme. Až získá náležité dokumenty (např. až v červnu, srpnu), zažádá o odklad a my rozhodneme o odkladu.
5) U předčasného nástupu lze dítě přijmout až na základě doporučení poradny, příp. dětské lékařky. Toto dítě nelze automaticky přijmout, protože nemá zákonem  povinný  věk  k nástupu do školy. Ti mohou žádat, až si vyřídí náležitá doporučení. Opět to může být třeba až o prázdninách.
6) S rodiči ohledně přijetí budeme komunikovat e-mailem, který nám napíší do přihlášky.

 

16. 4. 2020

Logopedie

Vážení rodiče,

sdílený logoped vám nabízí možnost distanční terapie. Pokud máte zájem o
logopedická cvičení či konzultaci, ozvěte se na email – jonova@horticon.cz
a domluvíte si formu online logopedie.

 

 

19. 4. 2020

 

Vážení rodiče, na stránce ZÁPIS máte informace k zápisu. V případě dotazů, volejte na tel.: 702020343.

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce:

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit